Košík

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Kategorie

Výrobci

  

  Štítky

  m

  Dodáváme i na Slovensko

  Newsletter

  Obchodní podmínky internetového obchodu crazymoda.cz

  I. Úvodní ustanovení
  Provozovatel internetového obchodu www.crazymoda.cz  je:
  Bronislav Kasztura

  Hutnická 899

  73961 Třinec
  IČO: 73150860, DIČ: CZ6703292145  (dále jen e-shop)
  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
  Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

  Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“)
  a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

  II. Vymezení pojmů
  Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
  spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo
  v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

  Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba,
  která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
  Přístup na e-shop může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení e-shopu dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného
  výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu e-shopu.

  IV. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
  Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.
  Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem potvrzujícím objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.
  Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky e-shopem, za případné chyby při přenosu dat nenese eshop odpovědnost. Uzavření smlouvy e-shop neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.


  Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na e-shopu Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného      zboží.
  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
  V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu, jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat ( již se nevyrábí, nelze dodat jiné barvy  aj..).

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

   

  V rámci šetření životního prostředí, faktury zasíláme elektronickou formou. Na vyžádání vám vystavíme fakturu v tištěné formě.

  V. Ceny
  Ceny uvedené na e-shopu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy ), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.


  VI. Dodání zboží
  Kupující / spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

  VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě
  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu, má právo do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1). Zrušení objednávky může zákazník provést do 24 h od provedení objednávky.
  2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy,  zboží, které od něho obdržel.
  3. Ustanovení § 1832 odst. 4 občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
  4. Zboží musí být vráceno v původní a nepoškozené originální krabičce ( bez kterého je zboží neprodejné ) spolu s daňovým

  dokladem ( fakturou ) a vždy jen DOPORUČENĚ!!!

  - zboží nesmí jevit známky opotřebení,

  - zboží musí být nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček a štítků  .

  Z hygienických důvodů je možné vracet spodní díly spodního prádla pouze po dohodě s prodejcem.
  V případě prokázání nedodržení hygienických pravidel pro zkoušení spodního prádla může být vrácení zamítnuto.
  5. Po vrácení zboží ( na dobírku vracené zboží nepřijímáme! Vždy jen DOPORUČENĚ ) budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu (složenkou účtujeme poplatek 50Kč ).

  Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (například vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. 

  Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
  6. V případě, že kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.
  7. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu hradí plně kupující. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.
  8. Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy a obdržení zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).

     Účtujeme si pouze  náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.            Při výměně zboží účtujeme poštovné ve výši 125 Kč.

  Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů.  Prodávajícího, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo e-mailem).
  Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.crazymoda.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


  Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání. Po této době bude po Vás vyžadován manipulační poplatek.

   

  Upozornění: Prosíme zákazníky, kteří nemají vážný zájem o zboží a zásilky bez jakéhokoli vysvětlení na poště vůbec nevyzvednou nebo dokonce odmítnou převzít, aby si u nás neobjednávali. Vyhrazujeme si právo objednávku přístě odmítnout. Děkujeme za pochopení.

  Objednávku můžete stornovat do 24 hod. od objednání.

   

  Obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014 do odvolání.  

  Heuréka - Ověřeno zákazníky